• Υποβάλετε την αναφορά σας
 • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Ιστορικά έγγραφα

Ανακοίνωση για τα στοιχεία αναφοράς εγγράφων που εκδίδονται από τα κοινοτικά όργανα

Ο κατάλογος των ιστορικών εγγράφων που ακολουθεί περιλαμβάνει μια σειρά αναφορών σε έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από τα κοινοτικά όργανα και ορισμένοι αναγνώστες ενδέχεται να μην γνωρίζουν.

Έγγραφα COM: (π.χ., COM (2004) 519 τελικό). Τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται για προπαρασκευαστικά κείμενα και νομοθετικές προτάσεις, καθώς επίσης και για εκθέσεις και ανακοινώσεις της Επιτροπής σε άλλα όργανα. Διατίθενται στηνΕπίσημη Εφημερίδα και στο Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).

Έγγραφα SEC: (π.χ., SEC (93) 539 τελικό) Πρόκειται για αδημοσίευτα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα έγγραφα κατηγοριοποιούνται ως έγγραφα SEC εάν δεν αρμόζουν σε καμία άλλη σειρά εγγράφων.

Έγγραφα με την ένδειξη PE, A και Β: Τα έγγραφα με την ένδειξη PE είναι έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (π.χ., PE 318.504/DEF). Η ένδειξη PE παραμένει ως έχει καθ' όλη τη διαδικασία συζήτησης και υιοθέτησης. Η ένδειξη A (π.χ., A5-0271/2002) χρησιμοποιείται για εκθέσεις οι οποίες υιοθετούνται από τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και οι δύο κατηγορίες εγγράφων διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (http://www.europarl.europa.eu). Η ένδειξη Β (π.χ., B2-863/86) χρησιμοποιείται για έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο για συζήτηση και υιοθέτηση στην ολομέλεια.

Έγγραφα SN: Πρόκειται για αδημοσίευτα έγγραφα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ., SN 3940/90).

Έγγραφα SI: Πρόκειται για αδημοσίευτα έγγραφα που εκδίδονται από τη γενική γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το έργο του Συμβουλίου, για παράδειγμα σε σχέση με τις διακυβερνητικές διασκέψεις(π.χ., SI (90) 751).

2 - Έγγραφα της περιόδου πριν από την υπογραφή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι δύο προτάσεις στην διακυβερνητική διάσκεψη για την πολιτική ένωση

 1. The Spanish proposal for a European Ombudsman, as contained in the Spanish proposal to the Intergovernmental Conference on Political Union
 2. The Danish proposal for a European Ombudsman, as contained in the Danish proposal to the Intergovernmental Conference on Political Union (pages 25 and 26)

Διάφορα Έγγραφα

 1. Recommendation 757 [by the Assembly of the Council of Europe] (1975) on the conclusions of the Assembly's Legal Affairs Committee with the Ombudsmen and Parliamentary Commissioners in Council of Europe member states (Paris, 18-19 April 1974)
 2. The "Adonnino Report" - Report to the European Council by the ad hoc committee "On a People's Europe", A 10.04 COM 85, SN/2536/3/85
 3. Commission opinion of 21 October 1990 on the proposal for amendment of the Treaty establishing the European Economic Community with a view to political union (COM(90)600)

Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις

 1. Lord O'Hagan, written question 562/74 to the European Commission on "accessibility of the European Commission" (Official Journal 1975 C 55, p. 13; this includes the Commission's reply)
 2. Lord O'Hagan, written question 663/74 to the European Commission on a "Community ombudsman" (Official Journal 1975 C 86, p. 54; this includes the Commission's reply)
 3. Barbara Castle, question écrite 1235/87 à la Commission européenne sur "Ombudsman européen" (Journal Officiel 1988 C 123, p. 8; ceci inclut la réponse de la Commission)

Προτάσεις ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 1. Proposition de résolution déposée par M. Lafuente Lopez conformément à l'article 47 du réglement "sur la création et l'institution de la fonction de défenseur des citoyens européens", 26 septembre 1986 (B2-863/86)
 2. Motion for resolution under Rule 63 tabled by Barbara Castle: "A European Ombudsman", 12 August 1987 (B2-804/87)

Εκθέσεις και ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 1. Report drawn up on behalf of the Legal Affairs Committee on the appointment of a Community Ombudsman by the European Parliament, 6 April 1979 (PE 57.508/fin.). Rapporteur: Sir Derek Walker-Smith
 2. Resolution on the appointment of a Community Ombudsman by the European Parliament, 11 May 1979 (Official Journal 1979 C 140, p. 153)
 3. Resolution on strengthening the citizen's right to petition the European Parliament, 14 June 1985 (Official Journal 1985 C 175, p. 273)
 4. Resolution on the deliberations of the Committee on Petitions during the first six months of 1987, 15 October 1987 (Official Journal 1990 C 175, p. 214)
 5. Resolution on the deliberations of the Committee on Petitions during the parliamentary year 1989-1990, with indications as regards future procedure for handling petitions, 15 June 1990 (Official Journal 1990 C 175, p. 0214)
 6. Resolution on the deliberations of the Committee on Petitions during the parliamentary year 1990-1991, 14 June 1991 (Official Journal 1991 C 183, p. 448)
 7. Resolution on the deliberations of the Committee on Petitions during the parliamentary year 1991-1992, 8 July 1992 (Official Journal 1992 C 241, p. 66)
 8. Resolution on the deliberations of the Committee on Petitions during the parliamentary year 1992-1993, 25 June 1993 (Official Journal 1993 C 194, p. 381)

1 - Έγγραφα της περιόδου μετά την υπογραφή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το καταστατικό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

 1. Report of the Committee on Institutional Affairs on the regulations and conditions governing the performance of the European Ombudsman's duties, 14 October 1992 (A3-0298/92). Rapporteur: Rosy Bindi
 2. Resolution on the European Ombudsman - Regulations and general conditions governing the performance of the European Ombudsman's duties, 17 December 1992 (Official Journal 1992 C 21, p. 141)
 3. Resolution on democracy, transparency and subsidiarity and the Interinstitutional Agreement on procedures for implementing the principle of subsidiarity; the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties; the arrangements for the proceedings of the Conciliation Committee under Article 189b EC, 11 November 1993 (Official Journal 1993 C 329, p. 132)
 4. 94/262/ECSC, EC, Euratom: Decision of the European Parliament of 9 March 1994 on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties, (Official Journal 1994 L 113, p. 15). This is the document known as "the Statute of the Ombudsman". The full text of the original Statute (i.e., before the minor amendments effected by item 4 below) is set out in Annex V.
 5. Commission opinion on amendments to the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties, 6 March 2002 (COM/2002/0133 final)
 6. 2002/262/EC, ECSC, Euratom: Decision of the European Parliament of 14 March 2002 amending Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties, Official Journal L 92, p. 13.
 7. European Parliament resolution amending Article 3 of the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties (1999/2215(ACI)), 21 March 2002 (Official Journal 2002 072 E, p. 336)

Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου (διορισμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)

 1. Report on the amendment of Rule 159 of the European Parliament's Rules of Procedure concerning the appointment of the Ombudsman, 29 November 1994, Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities (A4-0085/94). Rapporteur: Ben Fayot
 2. Second report on the amendment of Rule 159 of Parliament's Rules of Procedure concerning the appointment of the Ombudsman, 21 February 1995, Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities (A4-0024/95). Rapporteur: Ben Fayot
 3. Third report on the amendment of Rule 159 of Parliament's Rules of Procedures concerning appointment of the Ombudsman, 25 April 1995, Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities (A4-0094/95). Rapporteur: Ben Fayot
 4. Decision amending Rule 159 of Parliament's Rules of Procedure concerning appointment of the Ombudsman, 16 May 1995 (Official Journal 1995 C 151, p. 33)

Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου (ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)

 1. Report on amendment of Rule 161 of the European Parliament's Rules of Procedure relating to the Ombudsman of the Rules of Procedure of the European Parliament, 26 April 1994, Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities (A3-0302/94/A). Rapporteur: José Maria Gil-Robles Gil-Delgado
 2. Report on amendment of Rule 161 of the European Parliament's Rules of Procedure relating to the Ombudsman of the Rules of Procedure of the European Parliament, 16 May 1994, Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities (A3-0302/94/B). Rapporteur: José Maria Gil-Robles Gil-Delgado
 3. Report on the role of the European Ombudsman appointed by the European Parliament, 25 November 1994, Committee on Petitions (A4-0083/94). Rapporteur: Edward [Eddy] Newman
 4. Resolution on the role of the European Ombudsman appointed by the European Parliament, 14 July 1995 (Official Journal 1995 C 249, p. 226)
 5. Report on the amendment of Rule 161 of Parliament's Rules of Procedure, 16 December 1997, Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities (A4-0416/1997). Rapporteur: Brian Crowley
 6. Decision amending Rule 161 of the Parliament's Rules of Procedure on the activities of the Ombudsman, 16 July 1998 (Official Journal 1998 C 292, p. 116)
 7. Report on amendment of Rule 161(2) of Parliament's Rules of Procedure concerning the activities of the Ombudsman, 21 January 1999, Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities (A4-0016/99). Rapporteur: Johannes Voggenhuber

Εκθέσεις σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου)

 1. Report on the Special Report by the European Ombudsman to the European Parliament following his own-initiative inquiry into public access to documents, 2 July 1998 (A4-0265/98). Rapporteur: Astrid Thors
 2. Report on the Special Report from the European Ombudsman to the European Parliament following the own-initiative inquiry into the secrecy which forms part of the Commission's recruitment procedures, 12 October 2000 (A5-0280/2000). Rapporteur: Herbert Bösch.
 3. Report on the European Ombudsman's Special Report to the European Parliament following the own-initiative inquiry into the existence and the public accessibility, in the different Community institutions and bodies, of a Code of Good Administrative Behaviour, 27 June 2001 (A5-0245/2001). Rapporteur: Roy Perry.
 4. Report on the Report to the European Parliament following the draft recommendation to the European Commission in complaint 713/98/IJH, 27 September 2001 (A5-0423/2001). Rapporteur: Jean Lambert
 5. Report on the Special Report from the European Ombudsman to the European Parliament following the draft recommendation to the European Commission in complaint 242/2000/GG, 14 October 2002 (A5-0355/2002). Rapporteur: Jean Lambert
 6. Report on the Special Report from the European Ombudsman to the European Parliament in complaint 917/2000/GG - "Statewatch", 30 October 2002 (A5-0363/2002). Rapporteur: Astrid Thors

Ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής - 10 χρόνια προάσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών

 1. Speech by the European Ombudsman, Professor P. Nikiforos Diamandouros, on the Occasion of a Gala Dinner to Celebrate the 10th Anniversary of the European Ombudsman Institution
 2. The European Ombudsman - Origins, Establishment, Evolution - Commemorative volume published on the occasion of the 10th anniversary of the institution (PDF) The European Ombudsman - Origins, Establishment, Evolution - Commemorative volume published on the occasion of the 10th anniversary of the institution
 3. Remarks by the European Ombudsman, Professor P. Nikiforos Diamandouros, on the Occasion of the Reception to Celebrate the 10th Anniversary of the European Ombudsman Institution
 4. Discours du Médiateur européen, M. le Professeur P. Nikiforos Diamandouros, à l’occasion du dîner offert par la Ville de Strasbourg en l'honneur du 10ème anniversaire de l'établissement du Médiateur européen à Strasbourg
 5. Speech by the European Ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros, on the Occasion of the Formal Dinner with the EU Institutions, Bodies and Agencies to Mark the 10th Anniversary of the European Ombudsman Institution
 6. Discours du Président de la Commission européenne, M. Barroso, à l’occasion du dîner commémoratif du 10ème anniversaire de l’institution du Médiateur européen
 7. "Raising awareness about the right to complain - the next steps for the European Ombudsman"
 8. "A more open and accountable EU administration - the next steps for the Commission, the Parliament and the Ombudsman"
 9. Discours du Médiateur européen, M. le Professeur P. Nikiforos Diamandouros, devant la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
 10. "Raising awareness about the right to complain - the next steps for the European Ombudsman"

Ο Ευρωπαίος Διαµεσολαβητής - 20 χρόνια

 1. The European Parliament and the establishment of a European Ombudsman: Twenty years of debate, 1974-1995