• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Διοικητικό Δίκαιο

Υποδείγματα κανόνων σχετικά τις διοικητικές διαδικασίες στην ΕΕ

Την 1η Σεπτεμβρίου 2014, το Ερευνητικό Δίκτυο για το Διοικητικό Δίκαιο της ΕΕ (ReNEUAL) δημοσίευσε σειρά υποδειγμάτων κανόνων σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες στην ΕΕ. Οι κανόνες αυτοί διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ReNEUAL, στη διεύθυνση: www.reneual.eu.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής υποστήριξε το έργο του ReNEUAL επί σειρά ετών. Κατόπιν συνάντησης με τη συντονιστική επιτροπή του ReNEUAL το 2010, ο Διαμεσολαβητής διοργάνωσε συνέδριο τον Μάρτιο του 2012, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη του ReNEUAL εισηγήθηκαν τη θέσπιση κανόνων με την προοπτική να αποτελέσουν τόσο ένα νέο νομοθετικό κείμενο όσο και μια περιεκτική σύνθεση των βασικών αρχών που περιέχει το υφιστάμενο δίκαιο. Κατά την εξέλιξη του έργου, τα μέλη του προσωπικού του Διαμεσολαβητή παρείχαν πληροφορίες, διατύπωναν παρατηρήσεις επί των σχεδίων κανόνων και συμμετείχαν ενεργά σε δύο συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν το 2013.

Το ReNEUAL παρουσίασε τα αποτελέσματα των εργασιών του στο πλαίσιο ενός δεύτερου κοινού συνεδρίου με τη Διαμεσολαβήτρια τον Μάιο του 2014. Επακολούθως, αφού έλαβε υπόψη τις συζητήσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ομάδα του ReNEUAL ολοκλήρωσε το κείμενο των υποδειγμάτων κανόνων.

Στις καταληκτικές παρατηρήσεις της στο πλαίσιο του συνεδρίου του Μαΐου 2014, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια δήλωσε τα εξής:

Το τεράστιο έργο που έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει επιτυχώς το Ερευνητικό Δίκτυο για το Διοικητικό Δίκαιο της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πενταετίας από την ίδρυσή του καθιστά πιο ορατό και πιο κατανοητό το διοικητικό πλαίσιο εντός του οποίου εκτελούν τα καθήκοντά τους τα όργανα της Ένωσης. Έχω την πεποίθηση ότι το έργο αυτό θα βοηθήσει σημαντικά σε βάθος χρόνου τα όργανα της ΕΕ να εκπληρώσουν την αποστολή τους με δίκαιο, διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να καταστούν προσιτά τόσο στους ενδιαφερόμενους όσο και στους πολίτες εν γένει.

Τα υποδείγματα κανόνων του ReNEUAL θα αποτελέσουν πολύτιμη πηγή έμπνευσης για τη Διαμεσολαβήτρια κατά την εκπλήρωση της αποστολή της, η οποία συνίσταται στην προαγωγή της δημοκρατίας μέσω της συνεργασίας της με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής, υπεύθυνης, διαφανούς και χρηστής διοίκησης.