• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Statistiques et sondages

Διαθέσιμες γλώσσες  :  es.de.en.fr.it

Eurobaromètre spécial : Le Médiateur européen et les droits des citoyens

Ce sondage Eurobaromètre a pour objectif d’évaluer la connaissance qu’ont les citoyens européens de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que l’importance qu’ils attachent aux droits des citoyens européens. Ces deux éléments sont essentiels pour les activités du Médiateur. Seuls les citoyens qui sont informés de leurs droits et savent à qui s’adresser en cas de problème peuvent effectivement exercer ces droits.

En outre, connaître l’opinion des Européens en ce qui concerne le fonctionnement de l’administration de l’UE devrait permettre d’identifier les domaines dans lesquels des améliorations sont possibles.