• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Εισαγωγή

Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Πάγιο μέλημα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας είναι να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες, οι ΜΚΟ, οι ενώσεις και οι εταιρείες γνωρίζουν το δικαίωμα τους να υποβάλουν αναφορά για κρούσματα κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η Διαμεσολαβήτρια αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην πληροφόρηση της κοινής γνώμης, την προώθηση του δημόσιου διαλόγου και την προβολή του έργου του θεσμού σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Διαμεσολαβήτρια έχει υιοθετήσει μια δυναμική πολιτική ως προς τα μέσα ενημέρωσης , η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της τόσο για την προώθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας της διοίκησης.

Η πολιτική αυτή βασίζεται σε μια διττή προσέγγιση: από τη μια πλευρά, επιδιώκει να ενημερώνει το ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό σχετικά με τη δράση της απευθυνόμενη στα μέσα ενημέρωσης γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. τηλεόραση, εφημερίδες, ραδιόφωνο). Από την άλλη, στοχεύει στην επικοινωνία με συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερομένων μέσω πιο εξειδικευμένων μέσων ενημέρωσης (π.χ. οικονομικά περιοδικά, περιοδικά οργανώσεων καταναλωτών και ενημερωτικά δελτία ενώσεων, ΜΚΟ και ομάδων ενδιαφέροντος).

Η Διαμεσολαβήτρια επιδιώκει η δράση της να είναι όσο το δυνατό πιο διαφανής και η ίδια πιο προσιτή στους δημοσιογράφους, ώστε να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται για το έργο του θεσμού. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την έναρξη ερευνών, τους φιλικούς διακανονισμούς που αποδέχονται τα θεσμικά όργανα για να επιλύσουν προβλήματα που αναδεικνύονται μέσω των αναφορών, σημαντικά σχέδια συστάσεων προς τα θεσμικά όργανα και αποφάσεις περάτωσης ερευνών. Η Διαμεσολαβήτρια ενημερώνει επίσης τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την Ετήσια Έκθεσή της, τη συνεισφορά του θεσμού σε υπό εξέλιξη δημόσιες συζητήσεις και πρωτοβουλίες, παρέχει στατιστικά στοιχεία για το έργο του θεσμού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το θεσμό που παρουσιάζει ενδιαφέρον για το κοινό. Το γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, αν και λειτουργεί με γνώμονα την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διαφάνεια, σέβεται ταυτόχρονα τις νόμιμες απαιτήσεις των ενδιαφερομένων που επιθυμούν η διερεύνηση της αναφοράς τους να γίνεται με εμπιστευτικότητα.

Σκοπός της Διαμεσολαβήτριας είναι να επικοινωνεί τόσο με ευρωπαίους ανταποκριτές που έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες, όσο και με δημοσιογράφους μέσων εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Παρέχει πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης κυρίως μέσω δελτίων τύπου, συνεντεύξεων τύπου, ενημερωτικών συζητήσεων και συνεντεύξεων. Προσπαθεί να διατυπώνει τα μηνύματά της με τρόπο απλό και εύληπτο για τον αναγνώστη με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοσιογράφων.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του γραφείου του Διαμεσολαβητή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την: Κα Gundi Gadesmann, Προϊσταμένη του Τμήματος Μέσων Ενημέρωσης και Εξωτερικών Σχέσεων, Τηλ. +32 2 284 26 09.