• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Πληροφοριογραφήματα από 2017

Συμμόρφωση με τις προτάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας το 2015
Διάρκεια της διερεύνησης των υποθέσεων που περατώθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2016
Αποτελέσματα των ερευνών που περατώθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κατά το 2016
Αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις έρευνες που διενήργησε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια
Έρευνες στις οποίες η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε κρούσμα κακοδιοίκησης το 2016
Ενέργειες στις οποίες προέβη η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια σχετικά με αναφορές που έλαβε το 2016
Αντικείμενο των ερευνών που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2016
Έρευνες που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2016 σχετικά με τα ακόλουθα θεσμικά όργανα
Αριθμός καταγγελιών κατά την περίοδο 2003-2016
Χώρα προέλευσης των αναφορών που καταχωρίστηκαν και των ερευνών που ξεκίνησαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2016
Στρατηγικές εργασίες κατά το 2016
Συμβουλές, αναφορές και έρευνες κατά το 2016
Αναφορές που διαβιβάστηκαν σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς. Ενδιαφερόμενοι στους οποίους η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια πρότεινε να επικοινωνήσουν με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς το 2016
Αριθμός αναφορών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
The European Ombudsman and you - How it works