Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος και αμερόληπτος οργανισμός στον οποίον λογοδοτούν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και ο οποίος προωθεί τη χρηστή διοίκηση. Ο Διαμεσολαβητής βοηθά πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διοίκηση της ΕΕ, εξετάζοντας αναφορές σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης από την πλευρά των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, ενώ διερευνά με δική του πρωτοβουλία και ευρύτερα συστημικά ζητήματα.

Η στρατηγική μας

Το 2020, το Γραφείο εκπόνησε μια νέα στρατηγική — «Με ορίζοντα το 2024» — με στόχο να καθοδηγήσει την τρέχουσα εντολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η εν λόγω στρατηγική βασίζεται στην επιτυχή στρατηγική «Με ορίζοντα το 2019», η οποία απέβλεπε στην αύξηση του αντικτύπου, της προβολής και της σπουδαιότητας του Γραφείου.

Στη στρατηγική περιγράφεται η αποστολή του Διαμεσολαβητή, η οποία έγκειται στη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με στόχο τη δημιουργία μιας πιο διαφανούς, δεοντολογικής και αποτελεσματικής διοίκησης.

Τονίζεται το μεταβαλλόμενο πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί το Γραφείο, ιδίως λόγω της πανδημίας COVID-19, και πώς η πανδημία αυτή έχει διαμορφώσει την αντίληψη του κοινού σχετικά με το τι συνιστά χρηστή διοίκηση.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εφιστάται η προσοχή στα μείζονα ζητήματα πολιτικής που αντιμετωπίζει η ΕΕ — όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η μεταναστευτική κρίση και τα προβλήματα του κράτους δικαίου εντός της ΕΕ — και επισημαίνεται η σημασία της διατήρησης υψηλών δεοντολογικών προτύπων εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, έτσι ώστε οι πολίτες να εμπιστεύονται τις αποφάσεις και τους νόμους που θα θεσπιστούν κατά τα προσεχή έτη.

Η στρατηγική επιδιώκει την επίτευξη τεσσάρων στόχων:

  • Τον μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο στη διοίκηση της ΕΕ — στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η ανάπτυξη συστηματικότερης και ουσιαστικότερης παρακολούθησης του έργου του Διαμεσολαβητή και η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
  • Τη διαρκή σύνδεση με την πραγματικότητα  του έργου του Διαμεσολαβητή — στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται ο προσδιορισμός των συστημικών τάσεων στη δημόσια διοίκηση, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, και η αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην ευρωπαϊκή δημοκρατία.
  • Την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με το έργο του Διαμεσολαβητή — στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται η ανάπτυξη μιας συμμετοχικής προσέγγισης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, όπως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μέσα ενημέρωσης, επιχειρήσεις και άλλες οργανώσεις.
  • Την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου του Γραφείου — Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η διάρθρωση του Γραφείου, οι εργασιακές διαδικασίες και οι δραστηριότητες προβολής του με ευέλικτο και προσαρμοστικό τρόπο.

Συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη των στόχων θα σχεδιάζονται και θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση.

Διαβάστε περισσότερα για τη στρατηγική μας

Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε την προηγούμενη στρατηγική «Με ορίζοντα το 2019»μας: