Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) vägran att ge allmänheten tillgång till korrespondens med Europeiska kommissionen om förberedelsen av beslut om likvärdighet rörande Förenade kungariket