Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Hur Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten) hanterade ett klagomål om påstådd bristande rättvisa i förfarandet för förhandsurval för lägre tjänstemän i delegationsprogrammet