Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europaparlamentets underlåtenhet att svara på en begäran om omprövning av dess beslut att inte låta en kandidat gå vidare till nästa steg i två urvalsförfaranden på grund av kandidatens bristande erfarenhet av ledarskap