Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kako je Evropska investicijska banka (EIB) obravnavala zahtevo za dostop javnosti do povzetka projekta, ki ga financira, v zvezi s posodobitvijo omrežja za distribucijo električne energije na Poljskem