Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Evropska komisija pritožnika ni obveščala o stanju pritožbe zaradi kršitve glede pripravništev na italijanskih sodiščih