Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neodpovedanie Európskeho parlamentu na otázku týkajúcu sa zamietnutia žiadosti o pracovné miesto vodiča