Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Odmietnutie Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) poskytnúť prístup verejnosti k výmene názorov s Európskou komisiou o príprave tzv. rozhodnutí o rovnocennosti v súvislosti so Spojeným kráľovstvom