Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutie riadneho vysvetlenia Európskou komisiou, prečo nezaregistrovala a nespracúvala sťažnosti týkajúce sa hospodárskej súťaže v súvislosti so spoločnosťou pôsobiacou v oblasti sociálnych médií, ktorá odstránila príspevky sťažovateľa zo svojej platformy