Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Nepotvrdenie prijatia sťažnosti Európskou komisiou na Rakúsko týkajúcej sa označení využívania pôdy