Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na sťažnosť týkajúcu sa zamietnutia prihlášky do súťaže o cenu Nový európsky Bauhaus za rok 2021 ako neoprávnenej