Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neodpovedanie Európskej komisie na korešpondenciu týkajúcu sa finančnej pružnosti pravidiel spolufinancovania pre operačné granty pre mimovládne organizácie v kontexte pandémie COVID-19