Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Nepotvrdenie prijatia sťažnosti Európskou komisiou voči Španielsku vo veci porušenia právnych predpisov v súvislosti so zneužívaním zmlúv na dobu určitú v španielskej verejnej správe