Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na obavy týkajúce sa zmluvy medzi predsedom Komisie a nemeckým podnikom pôsobiacim v oblasti styku s verejnosťou