Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na opakované urgencie sťažovateľa, ktorý žiadal o aktuálne informácie v spojitosti s vybavovaním sťažnosti na Nemecko týkajúcej sa štátnej pomoci

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na opakované urgencie sťažovateľa, ktorý žiadal o aktuálne informácie v spojitosti s vybavovaním sťažnosti na Nemecko týkajúcej sa štátnej pomoci.