Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neinformovanie sťažovateľa Európskou komisiou o konečnom posúdení sťažnosti vo veci údajných porušení právnych predpisov v oblasti práva hospodárskej súťaže EÚ a neposkytnutie odpovede na súvisiacu korešpondenciu