Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Refuzul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) de a acorda acces public la schimburile cu Comisia Europeană privind pregătirea „deciziilor de echivalare” în ceea ce privește Regatul Unit