Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Nerespectarea de către Delegația UE în Ghana a obligației de a se asigura că contractantul său extern plătește consultanții

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.