Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Preocupações sobre a resolução abusiva, por parte de uma Delegação da UE, de um contrato de serviços de auditoria e contabilidade na Mauritânia

Obavy ohledně chybného ukončení smlouvy na auditorské a účetní služby v Mauritánii delegací EU.