Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Nieudzielenie przez Parlament Europejski odpowiedzi na skargę administracyjną dotyczącą zarzutu dyskryminacji kandydata z niepełnosprawnością w ramach wewnętrznej procedury naboru personelu