Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Nieudzielanie przez Komisję Europejską odpowiedzi na skargę dotyczącą odrzucenia wniosku o przyznanie nagród w ramach nowego europejskiego Bauhausu w 2021 r. jako niekwalifikującego się