Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Brak odpowiedzi Komisji Europejskiej na korespondencję dotyczącą elastyczności finansowej zasad współfinansowania dotacji operacyjnych dla organizacji pozarządowych w kontekście pandemii COVID-19