Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Nieudzielenie przez Komisję Europejską odpowiedzi na obawy dotyczące umowy między przewodniczącym Komisji a niemiecką firmą public relations