Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Niedopilnowanie przez delegaturę UE w Ghanie dokonania przez wykonawcę zewnętrznego płatności na rzecz konsultantów

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.