Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Nieudzielenie odpowiedzi przez Komisję Europejską na wielokrotne wezwania skarżącego do udzielenia aktualnych informacji w związku z rozpatrywaniem skargi dotyczącej pomocy państwa przeciwko Niemcom

Neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na opakované upomínky stěžovatele, který žádal o aktuální informace o vyřizování stížnosti na Německo týkající se státní podpory.