Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Zarzut niepoinformowania przez Komisję Europejską skarżącego o wynikach oceny końcowej skargi dotyczącej domniemanych naruszeń unijnego prawa konkurencji oraz nieudzielenia odpowiedzi na powiązane pismo