Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Brak udzielenia odpowiedzi przez Parlament Europejski na wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie niedopuszczenia kandydata do kolejnego etapu dwóch procedur naboru z powodu braku doświadczania kierowniczego