Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Beoordeling door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) van de sollicitatie van een kandidaat in het kader van een selectieprocedure voor de aanwerving van administrateurs op het gebied van externe betrekkingen (EPSO/AD/382/20)