Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Verzuim van de Europese Commissie om naar behoren uit te leggen waarom zij klachten omtrent de mededinging tegen een socialemediabedrijf dat de berichten van klager van zijn platform verwijderde, niet heeft geregistreerd en behandeld