Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Verzuim van de Europese Commissie om klager in kennis te stellen van haar definitieve beoordeling van een klacht over vermeende inbreuken op het EU-mededingingsrecht en om de correspondentie dienaangaande te beantwoorden