Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Verzuim van het Europees Parlement om te reageren op een verzoek om herziening van zijn besluit een kandidaat niet toe te laten tot de volgende fase van twee selectieprocedures wegens gebrek aan managementervaring