Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ir-rifjut tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) li tagħti aċċess pubbliku għal skambji mal-Kummissjoni Ewropea dwar it-tħejjija ta’ “deċiżjonijiet ta’ ekwivalenza” fir-rigward tar-Renju Unit