Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

In-nuqqas tal-Parlament Ewropew li jagħti tweġiba għal ilment amministrattiv li jallega diskriminazzjoni kontra kandidat b’diżabilità fi proċedura ta’ selezzjoni interna tal-persunal