Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

In-nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li tinforma lill-ilmentatur dwar il-valutazzjoni finali tagħha ta’ lment dwar allegat ksur tad-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE u li twieġeb għall-korrispondenza relatata