Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kā Eiropas Komisija izskatīja pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem saistībā ar ES vides stratēģiju un tiesību aktiem