Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Eiropas Parlamenta atbildes nesniegšana uz administratīvu sūdzību par diskrimināciju pret kandidātu ar invaliditāti iekšējā personāla atlases procedūrā