Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kaip Europos investicijų bankas (EIB) nagrinėjo prašymą leisti visuomenei susipažinti su jo finansuojamo projekto, susijusio su Lenkijos elektros energijos skirstymo tinklo modernizavimu, santrauka