Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) atsisakymas leisti visuomenei susipažinti su informacija, kuria ji keitėsi su Europos Komisija dėl sprendimų dėl lygiavertiškumo rengimo Jungtinės Karalystės atžvilgiu