Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Modalità con cui l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha valutato la domanda di un candidato in una procedura di selezione per l’assunzione di amministratori nel campo delle relazioni esterne (EPSO/AD/382/20)