Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mancata risposta da parte del Parlamento europeo a un reclamo amministrativo vertente su una discriminazione nei riguardi di un candidato affetto da una disabilità in una procedura interna di selezione del personale