Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Modalità con cui il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha gestito una denuncia relativa alla presunta mancanza di equità nella procedura di preselezione di giovani professionisti nel programma delle delegazioni