Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Spiegazione inadeguata da parte della Commissione europea riguardo al motivo per cui non aveva registrato e trattato denunce in materia di concorrenza nei confronti di una società di social media che aveva eliminato i post del denunciante dalla sua piattaforma