Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mancata risposta da parte della Commissione europea a lettere che sollevavano preoccupazioni in merito alla demolizione di un edificio scolastico nel contesto di un progetto finanziato dall’UE a Cipro