Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mancata risposta da parte della Commissione europea (Europe Direct) a un messaggio di posta elettronica riguardante l’attività professionale di un ex funzionario dell’UE