Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mancata risposta da parte della Commissione europea a una denuncia relativa al rigetto per inammissibilità di una candidatura ai nuovi premi europei Bauhaus 2021